Vedtekter Ishavskatten

ISHAVSKATTENS VEDTEKTER

 

 

§ 1 ISHAVSKATTEN

 

Er stiftet 2. juni 1985, og godkjent gjennom Norske Rasekattklubbers Riksforbund (NRR) tilsluttet

og godkjent av Federation Internationale Feline (FIFe). Klubben har hovedsete i Tromsø

Kommune.

 

§ 2 FORMÅL

 

Ishavskatten er en klubb for alle kattevenner. Foreningen har som formål å spre kjennskap til

katten gjennom å arbeide for:

- et sunt kattehold

- et aktivt kattemiljø

- at alle skal få en positiv holdning til kattens egenart og adferd

- å bedre kattens sosiale status

- forbedring av rasene

Medlemmene skal verne om de rene rasene og drive et ansvarlig oppdrett. Videre skal

medlemmene melde fra om mishandlede dyr til klubben. Ishavskatten bør samarbeide med den

lokale dyrebeskyttelsen vedrørende kattens ve og vel.

 

§ 3 MEDLEMSKAP

 

Medlemskap kan oppnås av alle som er interessert i katter. Medlemskap oppnås etter innbetalt

kontingent. Stemmerett på klubbens møter og generalforsamling oppnås av medlemmer som har

fylt 12 år og har hatt gyldig medlemskap i minst 3 mnd.

Æresmedlem

Personer som over tid har gjort en betydelig eller banebrytende innsats for klubben kan velges

som Æresmedlem. Kandidater til æresmedlemskap fremmes med begrunnelse for styret som

vurderer forslaget og innstiller verdige kandidater til Generalforsamlingen. Innvotering av

Æresmedlemmer skjer uten debatt og krever 2/3 flertall. Æresmedlemmer har rettigheter som

hovedmedlem. Æresmedlemmer betaler ikke kontingent.

 

§ 4 GENERALFORSAMLINGEN

 

Er klubbens høyeste myndighet. Den årlige ordinære generalforsamling avholdes i løpet av årets

siste kvartal og bekjentgjøres for medlemmene senest 5 uker før GF avholdes. Bekjentgjøringen

skal inneholde tid og sted for GF og frist for innsending av forslag/saker til GF. Sakspapirer skal

være tilgjengelig for medlemmene senest 2 uker før GF. Generalforsamlingen skal behandle

følgende saker:

- Godkjenning av innkallingen

- Årsberetning

- Regnskap

- Innkomne forslag

- Aktivitetsplan

- Budsjett

- Valg

Saker og forslag som ønskes behandlet må være styret i hende senest 3 uker før

generalforsamlingen avholdes. Fullmaktstemmer tillates. Fullmakt til å stemme i andre

medlemmers sted skal foreligge skriftlig og meddeles klubbens styre før GF settes. Ingen medlem

kan ha mer enn 2 fullmaktstemmer i tillegg til sin egen stemme (3 stemmer totalt).

Forhåndsstemmer tillates ikke. Medlemmer som ikke selv har stemmerett iht § 3 kan heller ikke

stemme ved fullmakt fra andre medlemmer.

 

§ 5 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

 

Ekstraordinær generalforsamling avholdes når 1/3 av styret finner det nødvendig eller når 1/4 av

klubbens medlemmer skriftlig krever det. Ekstraordinær generalforsamling må finne sted senest 1

måned etter kravet er fremsatt. Ekstraordinær GF innkalles med minimum 1 ukes varsel.

Ekstraordinær GF kan kun behandle saker som er meldt inn vedrørende krav/vedtak om

ekstraordinær generalforsamling.

 

§6 STYRET

Består av 6 medlemmer (leder, nestleder, sekretær, kasserer, utstillingssekretær og 1 styremedlem) samt 2 varamedlemmer. Medlemmene i styret har taushetsplikt i saker som omhandler enkeltpersoner. Styret er beslutningsdyktig når minst 4 medlemmer er tilstede. Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme. Varamedlemmer har møterett på styremøtene, men har kun tale-, forslags- og stemmerett når de går inn som stedfortreder for et fast medlem i styret. Hvis et fast medlem av styret fratrer sitt verv, går varamedlem (i prioritert rekkefølge) inn i vervet fram til førstkommende generalforsamling hvor eventuelt et nytt medlem velges.

§7 VALGENE

Valg på faste styreverv gjelder for to-2-år. Varamedlemmer velges for 1 år. På like år (0,2,4…) er følgende på valg: leder, kasserer, varamedlemmer, utstillingssekretær. På ulike år (1,3,5…) er følgende på valg: nestleder, sekretær, styremedlem, varamedlemmer, revisor. Hvert år velges valgkomittè på 3 medlemmer og 2 representanter til NRR’s generalforsamling. Representantene til NRR’s GF skal fortrinnsvis velges blant styrets medlemmer.

 

§ 8 LEDEREN

 

Leder foreningens møter og styremøter. Under dennes fravær overtar et av styremedlemmene

hans verv. Styremøtene innkalles av lederen. Lederen er ansvarlig for saksliste til hvert

styremøte.

 

§ 9 SEKRETÆREN

 

Fører referatprotokoll fra styremøtene. Medlemmene skal gjøres kjent med referatets innhold.

I samarbeid med styret utarbeider sekretær før hver ordinære generalforsamling en utførlig rapport over foreningslivet i det inneværende foreningsår. Sekretær fungerer som arkivar. I arkivet oppbevares alt av

interesse for klubben, særlig protokoller. Sekretær har ansvaret for klubbens daglige

korrespondanse.

 

§ 10 REGNSKAP

 

Føres av kassereren. Regnskapet går fra 1. oktober til 30. september. Kasserer innkrever

kontingenter og avgifter. Kassereren skal føre oversikt over medlemskartoteket.

 

§ 11 REVISOR

 

Kontrollerer regnskapsførselen og gjennomgår de avsluttede regnskaper.

 

§ 12 FORFØYNINGER

 

Medlemmer som skriftlig eller muntlig

• opptrer i strid med ISHAVSKATTEN eller NRR sine lover og/eller instrukser fattet med hjemmel i

vedtektene

• opptrer i strid med, eller unnlater å følge lovlig fattede vedtak

• opptrer på en måte som er egnet til å skade, svekke tilliten eller anseelsen til ISHAVSKATTEN

• opptrer på en måte som er egnet til å skade eller motarbeide andre medlemmer og deres

utvikling i ISHAVSKATTEN

kan:

• ilegges skriftlig irettesettelse

• suspenderes fra tillitsverv

• suspenderes som medlem og dermed miste alle sine rettigheter og plikter i organisasjonen

Suspensjon etter pkt. 2, 3 og 4 skal være tidsavgrenset og kan maksimalt ha en varighet på 2 –

to – år regnet fra vedtakstidspunktet.

B.

Medlemmer som suspenderes fra tillitsverv, må eventuelt velges på nytt for å kunne tre inn i

vervet igjen.

C.

Vedtak etter denne bestemmelsen fattes av styret.

D.

Styrets vedtak kan av medlemmet innen 2 – to – måneder fra vedtaksdato, ankes inn for GF.

Anken gis unntaksvis oppsettende virkning. GF skal kun ta stilling til om styrets vedtak skal

stadfestes. Omgjøring av styrets vedtak krever 2/3 flertall.

E.

Medlem som på nytt suspenderes etter § 12 kan EKSKLUDERES fra ISHAVSKATTEN.

Eksklusjonen foretas av styret, og medfører at medlemmet for alltid mister rett til medlemskap i

ISHAVSKATTEN. I særlig grove tilfeller kan styret gå til eksklusjon av medlemmet uten å gå veien

om suspensjon. Et vedtak om eksklusjon kan av medlemmet ankes inn for årsmøtet til endelig

avgjørelse. Ved anken legges retningslinjene i § 12 D til grunn.

F.

Før vedtak om suspensjon, eventuelt eksklusjon treffes etter § 12, skal medlemmet gis anledning

til å fremføre/redegjøre for sitt syn på saken for styret.

G.

Gjelder saken en av styrets medlemmer, dennes husstand eller nær familie er medlemmet

innhabil og skal fratre ved styrets behandling av saken.

I.

Disse regler kommer i tillegg til NRR sitt disiplinærreglement. Styret skal i alle disiplinærsaker

også vurdere om saken skal oversendes NRR for ytterligere disiplinærforføyning.

 

§ 13 UTMELDELSE

 

Fra klubben skal foregå skriftlig til sekretæren som da sørger for at den som melder seg ut

leverer tilbake til klubben det som hører den til.

 

§ 14 KONTINGENT

 

Betales for ett kalenderår av gangen, og må være betalt innen 30. januar hvert år. For

innmeldelser etter 1. oktober betales 1/2 kontingent. Kontingenten fastsettes årlig av

Generalforsamlingen.

 

§ 15 HONORARER

 

Det betales ikke STYREHONORAR i Ishavskatten. Godtgjørelser for å dekke styremedlemmenes

merutgifter til telefon, hjemmekontor etc. innarbeides i klubbens årlige budsjett og vedtas som

del av dette.

 

§ 16 KLUBBENS OPPHØR

 

OPPLØSNING av Ishavskatten kan kun skje etter vedtak fra 3/4 flertall blant de fremmøtte

stemmeberettigede medlemmer på to følgende, lovlig satt, ordinære generalforsamlinger.

 

§ 17 FORANDRINGER AV VEDTEKTER

 

Endring av Ishavskattens vedtekter krever 2/3 flertall på lovlig satt Generalforsamling.

Disse vedtektene er godkjent av Ishavskattens generalforsamling 26.november 2009, og trer i

kraft umiddelbart.

 

Støtt Ishavskatten ved å gi oss din grasrotandel når du tipper.

 

Tilknytt ISHAVSKATTEN som din grasrotmottaker via SMS.

Send GRASROTANDEL til 911684349 (tjenesten er gratis).